ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Health Service Support Center 6