ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Health Service Support Center 6

ITA

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

O01 โครงสร้าง

O02 ข้อมูลผู้บริหาร

O03 อำนาจหน้าที่

O04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนระบบบริการสุขภาพระยะ 20 ปี

แผนยุทธศาสตร์ (แผน 5 ปี ) ศบส. 1 - 12 ประจำปี 2562 - 2566

O05 ติดต่อเรา

O06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O07 ข่าวประชาสัมพันธ์

O08 Q&A

O09 Social Network

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

O11 รายการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ปัญหาอุปสรรคของผลการดำเนินงานประจำปี 2564

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือกลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

คู่มือกลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

คู่มือกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

คู่มือกลุ่มอาคารและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

คู่มือกลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

คู่มือกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือระบบประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพ

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 2563

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 E-Service

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ปัญหาอุปสรรคของผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนากำลังคน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2565

รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2565

O27 หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

เกณฑ์การคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการ

หลักเกณฑ์ตามกฎ ก.พ. ปี 2564

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552

หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย การโอน การให้ปฏิบัติราชการ และการยืมตัวข้าราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

O28 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ปี 2565

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

มาตรการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2565 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

มาตรการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2565 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนองค์กรคุณธรรมประจำปี 2565

O40 รายงานผลการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมองค์กรคุณธรรม

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2564

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน