ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Health Service Support Center 6

ข่าวประกวดราคา

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมบ่อเกรอะบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมบ่อเกรอะบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมบ่อเกรอะบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จำนวน 1 หลั...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูห้องทำงาน จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูห้องทำงาน จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูห้องทำงาน จำนวน 1 งาน โดยว...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ราชการ นง-7114 ชลบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ราชการ นง-7114 ชลบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ราชการ นง-7114 ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ราชการ งพ-3245 ชลบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ราชการ งพ-3245 ชลบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ราชการ งพ-3245 ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รา...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน 21 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน 21 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาชุดปัดน้ำฝน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาชุดปัดน้ำฝน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาชุดปัดน้ำฝน โดยวิธีเฉ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (น้ำมันแก๊สโซออล์ 91)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (น้ำมันแก๊สโซออล์ 91)

25650930-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (น้ำมันแก๊สโซออล์ 91) ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง