ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Health Service Support Center 6

โครงสร้างองค์กร

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

โครงสร้างองค์กร
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

(บริหาร)


- กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

- กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

- กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

รองผู้อำนวยการ

(วิชาการ)


- กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

- กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

- กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

โครงสร้างบุคลากร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

นายบุญชัย พุทธนิมิตกุล
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6
นายทศพงษ์ ตรีเนตร
รองผู้อำนวยการฯ (บริหาร)
นางสาวชนิดา ศิริสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฯ (วิชาการ)

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

นางสาวจิรัชยา สารสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสุดารัตน์ งามสม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายไชยวัฒน์ พงษ์พิสิฐวงค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางกรองแก้ว นิลใน
พนักงานธุรการ ส4
นางสาวชมพูนุช พวงแก้ว
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นายพิสิทธิ์ ภาณุมาศภิญโญ
นักวิชาการพัสดุ
นายสุขประเสริฐ ทานกระโทก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายเฉลา ศุภสุข
ช่างฝีมือโรงงาน ช4
นายจอมขวัญ ปรีศิริ
ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์
นายอภิวัฒน์ พันธุ์ชื่น
ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์
นายวรชาติ เชื้อศริ
ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย
นายเผ่า จันทร์ใส
ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย
นายจำเริญ เชื้อศิริ
ปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

นายนริศ วงค์ถาติ๊บ
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ
นายรณภูมิ เพชรรัตน์
วิศวกรปฏิบัติการ
นายธรรมพจน์ คงอ่ำ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายพิชิตพร นิลใน
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายบุญธรรม เพิ่มทรัพย์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายรัธพล เรืองแจ้ง
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
นายต้นศักดิ์ คงพ่วง
ช่างฝีมือโรงงาน ช4
(ว่าง)
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

กลุ่มมาตรฐานอาคาร
และสภาพแวดล้อม

นายทศพงษ์ ตรีเนตร
นายช่างเทคนิคอาวุโส
นายประมวล วราหะ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(ว่าง)
วิศวกรโยธา

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชน
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

นางเพ็ญวิภา นิลเนตร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายอภิชาติ สบายใจ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาววาริศา บุญประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านบริการสุขภาพ

นางสาวชนิดา ศิริสวัสดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวเด่นดวง วงค์เรณู
(อีกหนึ่งหน้าที่)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายเพ็ชร อินพุ่ม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญจิรา มีบุนิติกร
นิติกร

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

นางสาวเด่นดวง วงค์เรณู
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ