ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Health Service Support Center 6

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระยะเวลาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ