ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Health Service Support Center 6

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ขั้นตอนที่ 1

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกองบริหารการสาธารณสุข

2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกองบริหารการสาธารณสุข

ขั้นตอนที่ 2

1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

2. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน