ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Health Service Support Center 6

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

แนวปฏิบัติการจัดการ

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนงานจัดการเรื่องร้องทุกข์

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

การปฏิบัติตามข้อร้องเรียน

มาตรการจัดการข้อร้องเรียนของเจ้าหน้าที่