ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Health Service Support Center 6

รายงานข้อมูลรับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

ข้อมูลเรื่องร้องเรียน

ปี 2564

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเรื่องร้องเรียน

ปี 2565

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ไม่มีข้อมูล