ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Health Service Support Center 6

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

ทางเว็บไซต์

www.hss6-chonburi.com
หัวข้อ "รับเรื่องร้องเรียน"

ทางไปรษณีย์

งานรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6
76 หมู่ 5 ถ.อ่างศิลา-บางแสน ต.อ่างศิลา
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ทางโทรศัพท์

038 397233 ต่อ 101

ทางอีเมล์

chonburihss6@gmail.com

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

crm.hss.moph.go.th

ร้องเรียนผ่าน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียน