ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Health Service Support Center 6

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

     ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 76 หมู่ 5 ถนนอ่างศิลา-บางแสน ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เดิมชื่อศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 6 จังหวัดชลบุรี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี ตามคำสั่งที่ 1580/2556 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ปัจจุบันใช้ชื่อ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ตามคำสั่งกรมฯ ที่ 1280/2562 ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีน จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ และโรงพยาบาลในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 6 จำนวน 73 แห่ง

ป้ายศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

     พ.ศ.2511 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรขึ้นบนถนนอ่างศิลา-บางแสน ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานในปัจจุบัน ต่อมาได้มีการปรับบทบาท ภารกิจของหน่วยงานให้ครอบคลุม และสนองความต้องการของหน่วยงานสถานบริการสาธารณสุขและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการพัฒนากิจกรรมและรูปแบบการดำเนินงานพร้อมปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่ปรับเปลี่ยนไป

อาคารสำนักงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

พ.ศ. 2510 ชื่อ หน่วยยานพาหนะภาคกลาง

พ.ศ. 2518 เปลี่ยนชื่อเป็น หน่วยช่างบำรุงจังหวัดชลบุรี

พ.ศ. 2521 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ช่างบำรุงเขต ชลบุรี

พ.ศ. 2527 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ช่างบำรุงที่ 3 ชลบุรี

พ.ศ. 2534 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ช่างบำรุงที่ 3

พ.ศ. 2539 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ช่างบำรุงที่ 8

พ.ศ. 2544 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ช่างบำรุงที่ 8 (ชลบุรี)

พ.ศ. 2545 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 8 (ชลบุรี)

พ.ศ. 2556 เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี

พ.ศ. 2562 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

อาคารศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 เมื่อแรกสร้าง
อาคาร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 เมื่อแรกสร้าง