ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Health Service Support Center 6

ทำเนียบผู้บริหาร

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

นายบุญชัย พุทธนิมิตกุล

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6
โทรศัพท์ : 0 3839 7233 ต่อ 103
นายทศพงษ์ ตรีเนตร

รองผู้อำนวยการฯ (บริหาร)

โทรศัพท์ : 0 3839 7233 ต่อ 115

นางสาวชนิดา ศิริสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการฯ (วิชาการ)

โทรศัพท์ : 0 3839 7233 ต่อ 109

นางสาวจิรัชยา สารสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน
โทรศัพท์ : 0 3839 7233 ต่อ 101
นางเพ็ญวิภา นิลเนตร
หัวหน้ากลุ่มสุขภาพประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
โทรศัพท์ : 0 3839 7233 ต่อ 104
นายนริศ วงค์กาติ๊บ
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
โทรศัพท์ : 0 3839 7233 ต่อ 110
นายทศพงษ์ ตรีเนตร
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0 3839 7233 ต่อ 115
นางสาวชนิดา ศิริสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
โทรศัพท์ : 0 3839 7233 ต่อ 109
นางสาวเด่นดวง วงค์เรณู
หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
โทรศัพท์ : 0 3839 7233 ต่อ 105