ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Health Service Support Center 6

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมแพทย์
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม
กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน
กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมแพทย์
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม
กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน
กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมแพทย์
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม
กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน