ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Health Service Support Center 6

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน / การให้บริการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

คู่มือกลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
คู่มือกลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
คู่มือกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
คู่มือกลุ่มอาคารและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
คู่มือกลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
คู่มือกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

คู่มือระบบประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพ


มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 2563