ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Health Service Support Center 6

ตุลาคม 2023
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ส่งมอบสิ่งสนับสนุน อสม. จ.ตราด

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นางเพ็ญวิภา นิลเนตร หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 พร้อมเจ้าหน้าที่ ส่งมอบสิ่งสนับสนุนการดำเนินงาน ของอสม. ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด พร้อมติดตามปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน และงานสุขศึกษา โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

Filters